B-2-2-2542-9_การตัดต่อยีนกับเรือปีนยุคโลกาภิวัฒน์-ผุ้จัดการรายวัน

รหัส  B-2-2-2542-9

ชื่อข่าว_การตัดต่อยีนกับเรือปีนยุคโลกาภิวัฒน์

เจ้าของ-ผู้จัดการรายวัน

ประจำปี พศ. 2542