B-2-4-2545-15_เปิดโปงพฤติกรรมรองนายกฯ เสกโฉนด กลางป่า ภูเก็ตจุดจบ พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์-ประชาชาติธุรกิจ

รหัส  B-2-4-2545-15

ชื่อข่าว_เปิดโปงพฤติกรรมรองนายกฯ เสกโฉนด กลางป่า ภูเก็ตจุดจบ พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์

เจ้าของ-ประชาชาติธุรกิจ

ประจำปี พศ. 2545