B-2-5-2546-26_เมืองมหาวิทยาลัยกับผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้เมืองพะเยา-พะเยารัฐ

รหัส B-2-5-2546-26

ชื่อข่าว_เมืองมหาวิทยาลัยกับผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้เมืองพะเยา

เจ้าของ-พะเยารัฐ

ประจำปี พศ. 2546