B-3-1-2547-19_ อุทธรณ์พลิกสำนวนย้อนคดี ส.ป.ก. นายหัวภูเก็ต-ฐานเศรษฐกิจ

รหัส  B-3-1-2547-19

ชื่อข่าว_ อุทธรณ์พลิกสำนวนย้อนคดี ส.ป.ก. นายหัวภูเก็ต

เจ้าของ-ฐานเศรษฐกิจ

ประจำปี พศ. 2547