B-3-1-2547-1,2_ต่อสู้ขายซากบ้านจัดสรรถล่มคืนเจ้าของโครงการ-ข่าวเสรี จ.ตรัง

รหัส B-3-1-2547-1,2

ชื่อข่าว_ต่อสู้ขายซากบ้านจัดสรรถล่มคืนเจ้าของโครงการ

เจ้่าของ-ข่าวเสรี จ.ตรัง

ประจำปี พศ. 2547