B-3-2-2548-2_เจาะขบวนการรุกป่าพังงาหมื่นไร่ทวงคืนสมบัติชาติจาก ธนกิจการเมืองแบงก์ยักษ์สะเทือนสูญหมื่นล้าน-ประชาชาิติธุรกิจ

รหัส B-3-2-2548-2

ชื่อข่าว_เจาะขบวนการรุกป่าพังงาหมื่นไร่ทวงคืนสมบัติชาติจาก ธนกิจการเมืองแบงก์ยักษ์สะเทือนสูญหมื่นล้าน

เจ้าของ-ประชาชาิติธุรกิจ

ประจำปี พศ. 2548