B-3-3-2548-16_ล่ามือดีฉกคอมพ์ปล่อยภาพฉาวคนหน้าคล้ายแอนนา วงแจมป์-เดลินิวส์

รหัส B-3-3-2548-16

ชื่อข่าว_ล่ามือดีฉกคอมพ์ปล่อยภาพฉาวคนหน้าคล้ายแอนนา วงแจมป์

เจ้าของ-เดลินิวส์

ประจำปี พศ. 2548