B-3-3-2548-12_ผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น สินบนข้ามชาติซีทีเอ็กซ์-กรุงเทพธุรกิจ

รหัส  B-3-3-2548-12

ชื่อข่าว_ผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น สินบนข้ามชาติซีทีเอ็กซ์

เจ้าของ-กรุงเทพธุรกิจ

ประจำปี พศ. 2548