B-3-3-2548-7_คุ้ยกระบวนการฉาวทุจริตปล่อยเงินกู้ของบตท.-ฐานเศรษฐกิจ

รหัส  B-3-3-2548-7

ชื่อข่าว_คุ้ยกระบวนการฉาวทุจริตปล่อยเงินกู้ของบตท.

เจ้าของ-ฐานเศรษฐกิจ

ประจำปี พศ. 2548