B-3-4-2549-21_ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์ชินวัตรขายหุ้นชินคอร์ป 73,000 ล้าน-มติชน

รหัส  B-3-4-2549-21

ชื่อข่าว_ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์ชินวัตรขายหุ้นชินคอร์ป 73,000 ล้าน

เจ้าของ-มติชน

ประจำปี พศ. 2549