B-3-5-2549-19_ตีแผ่เครือข่ายผลประโยชน์ระบอบทักษิณ-กรุงเทพธุรกิจBizweek

รหัส  B-3-5-2549-19

ชื่อข่าว_ตีแผ่เครือข่ายผลประโยชน์ระบอบทักษิณ

เจ้าของ-กรุงเทพธุรกิจBizweek

ประจำปี พศ. 2549