B-3-5-2549-4_เกาะง่ามตัวอย่างนโยบายรัฐฯ ละเมิดสิทธิของประชาชน-ประชามติ จ.ตราด

รหัส B-3-5-2549-4

ชื่อข่าว_เกาะง่ามตัวอย่างนโยบายรัฐฯ ละเมิดสิทธิของประชาชน

เจ้าของ-ประชามติ จ.ตราด

ประจำปี พศ. 2549