C-5-5-18_วันนักข่าว : ผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ ประจำปี 2547

รหัส  C-5-5-18

ชื่อเรื่อง_วันนักข่าว : ผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ ประจำปี 2547

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2548