C-5-5-5-17_เอกสารประกอบการชี้แจงผลการดำเนินการ รางวัลพิราบน้อย ปี 2549

รหัส C-5-5-5-17

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการชี้แจงผลการดำเนินการ รางวัลพิราบน้อย ปี 2549

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  วันอาทิตย์ีที่ 4 มีนาคม 2550