C-4-5-19_เอกสารประกอบการชี้แจ้งผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2549

รหัส  C-4-5-19

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการชี้แจ้งผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2549

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  4 มีนาคม พศ. 2550