C-4-4-1-2_ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผลงานข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล 2540

รหัส  C-4-4-1-2

ชื่อเรื่อง_ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผลงานข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล 2540

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2541