C-4-4-5_ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผลงานข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ปี 2541

รหัส  C-4-4-5

ชื่อเรื่อง_ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผลงานข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ปี 2541

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2542