C-4-4-10_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่น 2

รหัส  C-4-4-10

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่น 2

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันเดือนปี  23-25 กรกฎาคม 2542

(มีผลรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2541)