C-5-6-9-12_เอกสารประกอบคำชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2552

รหัส  C-5-6-9-12

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบคำชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2552

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

จัดงานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พศ. 2553