C-4-6-32-43_เอกสารประกอบการชี้แจง ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2544

รหัส C-4-6-32-43

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการชี้แจง ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2544

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดงานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พศ. 2545