C-4-6-29-31_การประกวดข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล การประกวดข่าวและหนังือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2543

รหัส C-4-6-29-31

ชื่อเรื่อง_การประกวดข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล การประกวดข่าวและหนังือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2543

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

จัดงานเืมื่อวันที่ 4 มีนาคม พศ. 2544