C-4-6-19-28_โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พิมพฺ์ครั้งที่ 2

รหัสC-4-6-19-28

ชื่อเรื่อง_โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พิสร์ครั้งที่ 2

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดเมืีอวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พศ. 2543