C-4-6-14-15,17_นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 5: ผลการประกวดรางวับพิราบน้อย ประจำปี 2544

รหัส C-4-6-14-15,17

ชื่อเรื่อง_นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 5: ผลการประกวดรางวับพิราบน้อย ประจำปี 2544

ผู้จัดงาน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บ.เทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น

เมืี่อวันที่ 28-30 มิถุนายน พศ. 2545