C-4-6-10-11_ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผลงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัล ปี 2543

รหัส C-4-6-10-11

ชื่อเรื่อง_ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผลงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัล ปี 2543

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดเมื่อปี พศ. 2544