C-4-6-3_สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวท้องถิ่น ครั้งที่ 4 รางวัลข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดเยี่ยม

รหัส C-4-6-3

ชื่อเรื่อง_สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวท้องถิ่น ครั้งที่ 4 รางวัลข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2543

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

เมื่อปี พศ. 2544