C-4-6-1-2_การประกวดหนังสือพิมพ์ข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2545

รหัส C-4-6-1-2

ชื่อเรื่อง_การประกวดหนังสือพิมพ์ข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2545

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บ.เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน)

เมืีอปี พศ. 2546