C-5-6-31_การประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเียี่ยม ประจำปี 2545

รหัส C-5-6-31

ชื่อเรื่อง_การประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเียี่ยม ประจำปี 2545

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

11 เมษายน 2545