D-6-3-47_การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่12 ประจำปี2559

D-6-3-47_การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่12 ประจำปี2559

หัวข้อ ปฎิรูปสื่อ : ทางออกสังคมไทย ?

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)

จัดโดย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์