D-5-1-1_อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 5

รหัส  D-5-1-1

ชื่อเรื่อง_อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 5

วันที่ 28-30 มิ.ย. 2545 ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2545