D-5-1-8_การประชุมวิชาการและวิชาชีพหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543

รหัส  D-5-1-8

ชื่อเรื่อง_การประชุมวิชาการและวิชาชีพหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543

เรื่อง สื่อมวลชนกับธรรมาธิบาล

เจ้าของ คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ (กวช.)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 15- 17 ธันวาคม 2543

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาจังหวัดนครราชสีมา