D-5-1-4_การประชุมวิชาการด้านสื่อมวลชน ประจำีปี 2546-2547

รหัส D-5-1-4

ชื่อเรื่อง_การประชุมวิชาการด้านสื่อมวลชน ประจำีปี 2546-2547

เรื่อง "สื่อมวลชน : คน และรัฐบาล"

จัดโดย สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 29-30 มกราคม พศ. 2547 ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต (ถนนสาทร)