D-5-2-4_สมุดปกขาว ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท

รหัส  D-5-2-4

ชื่อเรื่อง_สมุดปกขาว ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ