D-5-2-5_เอกสารรายงานการศึกดูงานโครงการดูงานสำหรับอาจารยืสาขาหนังสือพิมพ์

รหัส D-5-2-5

ชื่อเรื่อง_เอกสารรายงานการศึกดูงานโครงการดูงานสำหรับอาจารยืสาขาหนังสือพิมพ์

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน -11 พฤษภาคม 2550

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา