D-5-2-6_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ”นักข่าวพิราบน้อย”

รหัส D-5-2-6

ชื่เรื่อง_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2541 ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด