D-5-2-7_เอกสารประกอบการอภิปราย สื่ำอมวลชนกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน

รหัส D-5-2-7

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการอภิปราย สื่ำอมวลชนกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน

จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

วันที่ 25 มกราคม 2545

ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต