D-5-2-8_training for trainner นักข่าวิทยุ

รหัส  D-5-2-8

ชื่อเรื่อง_training for trainner นักข่าวิทยุ

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 26-28 มิถุนายน 2543 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์