D-5-2-9_เอกสารประกอบสัมมนา”การปรับตัวของสื่อมวลชนในยุควิกฤตเศรษฐกิจ”

รหัส D-5-2-9

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนา"การปรับตัวของสื่อมวลชนในยุควิกฤตเศรษฐกิจ"

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

วันที่ 24-25 เมษายน 2541 ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

สนับสนุนโดย สหพันธ์นักหนังสือพิมพ์นานาชาติ