D-5-2-11_รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักข่าวในภาวะวิกฤต

รหัส D-5-2-11

ชื่อเรื่อง_รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักข่าวในภาวะวิกฤต

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

และ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

เดือน กรกฎาคม 2540- กันยายน 2541