D-5-2-13_กองทุนกู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ-รายงานผลการดำเนินงาน

รหัส D-5-2-13

ชื่อเรื่อง_กองทุนกู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ-รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักข่าวในภาวะวิกฤต

โดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

เดือน กรกฎาคม 2540 - กันยายน 2541