D-5-2-16-18_เอกสารประกอบการเสวนา คร้ง2/2544

รหัส D-5-2-16-18

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการเสวนา คร้ง2/2544

คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส.)

เรื่อง วิชาพื้นฐานในหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์

วันที่ 28 มิุถุนายน 2544 มหาวิทายาลัยธุรกิจบัณฑิตย์