D-5-2-24_การอบรมเชิงปฏิิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่3

รหัส D-5-2-24-25

ชื่อเรื่อง_การอบรมเชิงปฏิิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่3

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2543

ณ วังยางรีเวอร์พาร์ครีสอร์ท จ. สุพรรณบุรี