D-5-2-26_ทำเนียบนักข่าวพิราบน้อย รุ่น 5

รหัส D-5-2-26_

ชื่อเรื่อง ทำเนียบนักข่าวพิราบน้อย รุ่น 5

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2545

ณ คลองทรายรีสอร์ท จ.นครราชสีมา