D-5-2-28_เอกสารการเสวนาเรื่อง ร่าง พรบ.ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์

รหัส D-5-2-28

ชื่อเรื่อง_เอกสารการเสวนาเรื่อง ร่าง พรบ.ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ FES

วันที่ 19 พฤษภาคม 2543  ณ โรงแรมอิมเพรส กทม.