D-5-2-31_ถอดเทปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้ิองถิ่น ครั้งที่4

รหัส  D-5-2-31

ชื่อเรื่อง_ถอดเทปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้ิองถิ่น ครั้งที่4

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 27-30 กันยายน 2544  ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี