D-5-2-35_เอกสารประกอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ประจำปี 2547

รหัส D-5-2-35

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ประจำปี 2547

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมเกาะลอยโกลเด้นท์ปาร์ค จ.ตาก