D-5-2-36_เอกสารประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างคู่มือการรายงานข่าวความมั่นคง

รหัส D-5-2-36

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างคู่มือการรายงานข่าวความมั่นคง

โครงการสื่อสันติภาพ : คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2548 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย