D-5-2-43_องค์การอิสระกับสื่อมวลชนภูิมิภาค เพื่อปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริม สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

รหัส D-5-2-43

ชื่อเรื่อง_องค์การอิสระกับสื่อมวลชนภูิมิภาค เพื่อปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริม สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

จัดโดย อนุกรรมการสื่อสารและความสัมพัน์ในสังคม คณะกรรมากรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

13-14 สิงหคม 2547