D-5-3-1-5,16_เอกสารประกอบสัมมนา เรื่องเทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ

รหัส  D-5-3-1-5,16

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนา เรื่องเทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2540 ณ วังยางรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี