D-5-3-7_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักข่าว

รหัส  D-5-3-7

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักข่าว

จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2539