D-5-3-9_รายชื่อวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ 1-7

รหัส D-5-3-9

ชื่อเรื่อง_รายชื่อวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ 1-7

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

วันที่ 12 พฤษภาคม -29 กันยายน 2538